Religion

Om Islam

Islam är en monoteistisk religion som innebär att du tror på Gud –  den ende sanne Skaparen och Upprätthållaren av allt som existerar, 

Allah säger i Koranen: 

Säg: ‘Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?’ På detta kommer de att svara: ‘[Det är] Gud.’ Och du skall säga: ‘Skall ni då inte frukta Honom. Detta är Gud, er Herre, Sanningen. Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?’ [Koranen 10:31-32]

Denna tro på Gud ska även leda till tron att Han är den enda gudomen som förtjänar att dyrkas.  Allah säger i Koranen: 

(…ingen har rätt att dyrkas förutom Han. Kommer du då att underkasta dig Gud?) [Koranen 4:124]

Allah säger “Trodde ni att vi skapade er för skoj skull och att ni inte ska föras tillbaka till Oss“ [Koranen 23:115]. 

Även om människors liv kan präglas av olika syften och önskemål så är den yttersta meningen med människans existens att dyrka sin Skapare ensam utan att sätta någon vid Hans sida. 

Allah säger “Jag har skapat jinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig”[Koranen 51:56]. 

Allah säger “Dyrka Allah och sätt ingenting vid Hans sida” [Koranen 4:36]. 

Att dyrka Allah innebär att göra det som Han påbjudit och hålla sig borta från det Han förbjudit. Islam kallar alla människor till det som är gott för dem och förbjuder från allt skadligt. Några av dessa saker är:

  • 1 Att endast dyrka Allah och inte sätta något vid Hans sida.
  • 2 Att vara sanningsenlig och att inte ljuga.
  • 3 Att vara rättvis och inte förtrycka.
  • 4 Att vara pålitlig och inte bedra.
  • 5 Att behandla föräldrarna väl.
  • 6 Att hålla släktbanden, vara god mot sina grannar, ta hand om de äldre samt ta hand om djuren och naturen.
  • 7 Att ta hand om vår hälsa och kropp bland annat genom att äta måttligt och nyttigt, genom att sova på regelbundna tider och genom att träna. Islam förbjuder det som skadar oss såsom alkohol, droger, spel om pengar och annat skadligt.

För att vi människor ska känna till meningen med våra liv så uppenbarade Allah skrifter som en vägledning, måttstock och ljus nedsända till Hans utvalda profeter som sedan har i uppdrag att sprida budskapet vidare till mänskligheten. Allah har sänt många profeter i mänsklighetens historia fram till Profeten Muhammed (Frid vare med honom) som är den sista profeten med den sista uppenbarelsen, nämligen den ädla Koranen. 

Allah säger “Vi har sannerligen sänt ett sändebud till varje nation för att förkunna: “Dyrka Allah och håll er borta från falska gudar” [Koranen 16:36].

Allah säger ”Muhammed är inte fader till någon av era män, men han är Allahs sändebud och den sista utav profeterna” [Koranen 33:40].

Islams två huvudkällor är Koranen som är Allahs uppenbarade tal och dom profetiska haditherna som är Profeten Muhammeds (Frid vare med honom) liv återberättat. 

Allah säger “I Allahs sändebud finner ni sannerligen ett gott föredöme” [Koranen 33:21].

“Vi har inte sänt dig (Muhammed) förutom som en barmhärtighet till världen”[Koranen 21:107].

“Säg (Muhammed): ”Om ni älskar Allah följ då mig så ska Allah älska er och förlåta er för era synder”  [Koranen 3:31].

“Han (Muhammed) talar inte utmed sina lustar och begär. Det är uppenbarelser uppenbarade till honom” [Koranen 53:3-4].

Vad är då belöningen för den som tror på och praktiserar Islam? Islam beskriver detta liv som ett test. Den som tror på Islam, lyder sin Herre och hans Profet, kommer få allt det goda i detta liv och Allahs eviga paradis i nästa liv.

Allah säger ”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Allahs vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Allah i tankarna, för de har Allah i beredskap förlåtelse och en rik belöning” [Koranen 33:35].