Om Islam

Islam är en monoteistisk religion som innebär att du tror på Gud - den ende sanne Skaparen och Upprätthållaren av allt som existerar.

Allah säger i Koranen:
"Säg: ‘Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?’ På detta kommer de att svara: ‘[Det är] Gud.’ Och du skall säga: ‘Skall ni då inte frukta Honom. Detta är Gud, er Herre, Sanningen. Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?’"
Koranen 10:31-32

Denna tro på Gud ska även leda till tron att Han är den enda gudomen som förtjänar att dyrkas. Allah säger i Koranen: (…ingen har rätt att dyrkas förutom Han. Kommer du då att underkasta dig Gud?) Koranen 4:124
Allah säger “Trodde ni att vi skapade er för skoj skull och att ni inte ska föras tillbaka till Oss“ Koranen 23:115

Att dyrka Allah innebär att göra det som Han påbjudit och hålla sig borta från det Han förbjudit. Islam kallar alla människor till det som är gott för dem och förbjuder från allt skadligt. Några av dessa saker är:
1) Att endast dyrka Allah och inte sätta något vid Hans sida.
2) Att vara sanningsenlig och att inte ljuga.
3) Att vara rättvis och inte förtrycka.
4) Att vara pålitlig och inte bedra.
5) Att behandla föräldrarna väl.
6) Att hålla släktbanden, vara god mot sina grannar, ta hand om de äldre samt ta hand om djuren och naturen.
7) Att ta hand om vår hälsa och kropp bland annat genom att äta måttligt och nyttigt, genom att sova på regelbundna tider och genom att träna. Islam förbjuder det som skadar oss såsom alkohol, droger, spel om pengar och annat skadligt.

Om Allah

Allah är namnet på Gud på arabiska. I en arabisk bibel kommer det stå Allah där det på svenska står ”Gud”. Muslimerna tillber alltså ingen ”egen” gud eller liknande, utan det är vår Skapare och Herre som sände alla profeter och budbärare och som uppenbarade äldre tiders skrifter samt Koranen.

Tron på Allah omfattar fyra saker:
1. Tron på Allahs existens. Bevisen för Allahs existens är många både i skapelsen och i texterna. Denna fantastiska, invecklade och vackra skapelse är ett av de största tecknen och bevisen på att vi har en Skapare. Likt fotspåren i snön tyder på att någon gått där, tyder alla tecknen i skapelsen på att vi utan tvekan har en Skapare.

Allah säger:
”Inser inte [dessa människor] att Allah, som har skapat himlarna och jorden, har makt att skapa dem på nytt sådana de var?”
Koranen 17:99

”Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna, Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något!”
Koranen 52:35–36

2. Tron på Allahs Herravälde. Detta innebär att Allah, vår Skapare, är den ende Herren utan medgudar eller medhjälpare. Herren är Den som besitter förmågan att skapa, som äger och har fullständig kontroll och makt över allt. Följaktligen finns det ingen skapare utom Allah, ingen Herre utom Allah och ingen som har fullständig och allomfattande kontroll förutom Allah.

3. Tron på Allahs ensamrätt att dyrkas. Att all dyrkan endast hör till Allah. Detta är islams första pelare och trosbekännelsens första del. Detta är budskapet som Allahs sändebud kom med till sina folk. Allah säger:
”Er Gud är den Ende, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom, den Nåderike, den Barmhärtige.” Koranen 2:163

Och Han sade:
”Allah själv vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns någon värd dyrkan utom Honom, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen har rätt att dyrkas utom Honom, den Allsmäktige, den Vise.” Koranen 3:18

4. Tron på Allahs namn och egenskaper. Vilket innebär att bekräfta det Allah bekräftat om Sig själv i Sin bok, eller i Sitt sändebuds sunnah gällande Hans namn och egenskaper, på ett sätt som är passande för Honom; utan att förvränga dem, förneka dem, fråga om deras beskaffenhet eller likna dem med skapelsen.
Allah säger:
”Till Allah hör de vackraste namnen, åkalla Honom med dem, och lämna dem som förnekar (och förvränger) Hans namn, de kommer att ställas till svars för det de gör.” Koranen 7:180

Och: ”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.”
Koranen 42:11

Om Profeten Muhammed

Prof. Michael H. Hart (1932-) har sagt i sin bok [Dom 100 mest inflytelserika personerna i historien] där han rankar Profeten Muhammed ﷺ som nummer 1:
"Mitt val att utse Muhammad som världens mest inflytelserike person kanske förvånar vissa läsare och ifrågasätts av andra, men han är den ende man i historien som varit framgångsrik både på ett religiöst och sekulärt plan."

Födsel och egenskaper:
Profeten Muhammed föddes i Mecka, runt år 570, i stammen Quraish. Hans härstamning kan spåras tillbaka till profeten Abraham, som muslimer kallar profeternas fader. I Rūdhatul Muhibbīn beskriver ibn al Qayim (1292–1350) Guds sändebuds karaktär som den beskrivits av hans närmsta följeslagare:
"Han var oskyldigt ljus och hade ett brett ansikte. Hans uppträdande var gott. Han hade svarta attraktiva ögon, fint välvda av sträckta ögonbryn. Hans hår var glänsande, svart och lätt lockigt. Hans röst var högst imponerande. Hans huvud var stort och välformat med en slank hals. Hans uttryck var fundersamt och begrundande, lugna och sublima… hans följeslagare omgav ständigt honom. Närhelst han sade något lyssnade de närvarande med fördjupad uppmärksamhet och när han kommenderade tävlade de med varandra i genomförandet av det. Han var befälhavare och kommendant. Hans ord präglades av sanning och uppriktighet, fria från osanning och lögn."

Ber muslimer till Muhammed ﷺ?
På samma sätt som Jesus aldrig påstod sig vara gudomlig gjorde heller inte Muhammed det. Han kallade folket till att tillbe Gud den Allsmäktige och han framhävde ofta att han bara var en vanlig människa. För att han inte skulle ses som gudomlig hänvisade han alltid till sig själv som ”Guds tjänare och sändebud.”
Han sade:
"Upphöj mig inte [överdrivet] som de kristna [överdrivet] upphöjde Marias son, Jesus. Jag är Guds tjänare och sändebud." (Sahih al-Bukhari)

Muhammad utvaldes till att vara Guds sista sändebud och till att förmedla Guds budskap till mänskligheten; både muntligen och genom praktisk tillämpning. Muslimer älskar och respekterar honom på grund av hans oklanderliga och rättskaffens karaktär och för att han förmedlade sanningen från Gud – islams rena monoteism, tron på att Gud är En.

Vi strävar efter att följa Hans exempel men vi ber inte till inte honom. Islam lär att vi skall respektera alla Guds profeter och sändebud men att respektera och älska dem är inte detsamma som att dyrka dem. Vi vet att det bara är Gud – Universums Skapare – som kan hjälpa oss.

Muslimernas kärlek till honom ﷺ :
Profeten Muhammed ﷺ har en ställning i muslimernas hjärtan som kanske inte är så lätt för andra att förstå. Vi muslimer älskar profeten Muhammed ﷺ och följer hans exempel och det som kallas hans sunnah. Vi älskar profeten ﷺ för att Allah älskar honom, har upphöjt honom, och valde honom till det sista sändebudet för hela mänskligheten att enas kring och följa. Vi älskar honom ﷺ för den kärlek han visat oss, för att han brydde sig mycket om oss alla, hans ummah (samfund). Vi älskar profeten ﷺ för alla de uppoffringar han gjorde under sitt liv för att föra vidare detta budskap till oss.

Vi älskar profeten ﷺ för hur han stod upp mot förtryck, kämpade för rättvisa, gav alla dess rättigheter, tog hand om de svaga och föräldralösa. Vi älskar profeten ﷺ för att han visade oss att den bästa av oss är den som är bäst mot sin fru och familj. Vi älskar profeten ﷺ för han lärde oss att man ska vara mjuk och mild i alla angelägenheter, få andra att känna sig värdefulla och att det inte finns någon skillnad mellan människor på grund av hudfärg. Vi älskar profeten ﷺ, han var den största man som gått på denna jord.

Profeten ﷺ är vår förebild, vår profet, den vars exempel och karaktär vi strävar efter att följa. Allah säger i Koranen:
”I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot mötet med Gud och den Yttersta dagen och som ständigt minns Gud.”
Koranen 33:21

Vi muslimer strävar efter att följa hans ﷺ goda exempel i livets alla angelägenheter. I vår dyrkan till vår Skapare och Herre genom att endast dyrka Allah i enlighet med hans ﷺ sunnah. I relationer med våra medmänniskor där han ﷺ har lärt oss att vara goda mot våra grannar, respektfulla mot de äldre, sanningsenliga, uppriktiga, ödmjuka, artiga, överseende osv.

Genom att följa profeten ﷺ i alla angelägenheter strävar vi muslimer efter att vår Skapare ska vara nöjd med oss och älska oss vilket i sin tur leder till lycka och framgång i detta liv och på Domedagen. Allah säger.
”Säg Muhammad: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."
Koranen 3:31

Om Bönen

Bönen är islams andra pelare. Profeten (ﷺ) sade att bönen är ett ljus. Den är ett ljus för de troende I detta liv, i graven och på domedagen. Bönen hindrar även muslimen från skamfulla handlingar om den utförs på rätt sätt. Vi färdas genom detta liv på väg mot nästa liv och mötet med vår Skapare. För att kunna navigera genom livets svårigheter, prövningar och frestelser behöver vi vägledningens och kunskapens ljus. Utan denna vägledning och ljus är det som att färdas mot sitt mål utan karta och kompass. Därför är det viktigt att lära sig om denna religion och om profetens (ﷺ) sunnah, samt att hålla fast vid de handlingar som stärker vår tro och som ger oss ljus.

De fem dagliga bönerna påminner oss om denna färd, om meningen med livet, om mötet med Allah på Domedagen samt vad som verkligen är viktigt i detta liv. Bönen hjälper oss att minnas vårt stora mål som överskuggar alla värdsliga mål; mötet med vår Skapare samt att få träda in i paradiset och det eviga livet där.

Allah säger: ”Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft.”
Koranen 29:45

Bönen är ett ljus även i nästa liv och bönen är det första muslimen kommer att frågas om på Domedagen. Bönen är så viktig att profeten (ﷺ) sade att det är den som skiljer den troende från den som inte tror. Till och med på sin dödsbädd påminde profeten (ﷺ) om bönens vikt genom att säga: ”Bönen! Bönen!” (Abû Dâwûd)

På sin dödsbädd varnade han (ﷺ) även från att göra gravplatser och gravarna till böneplatser. Bönen skall inte utföras på en plats där det finns gravar eller i en byggnad som är byggd på gravar. Utöver det kan bönen utföras på alla platser där det inte finns något nadjas; det som enligt islams läror anses orent. Trots att det bästa för männen är att be i moskén tillsammans med församlingen sade profeten (ﷺ) att hela jorden har gjorts till en böneplats för muslimerna. Man kan därför be både i hemmet, på jobbet eller i skolan, ja till och med utomhus. De dagliga bönerna är fem till antalet.
Bönen har sina bestämda tider och en bön skall bes inom denna tid.
Allah säger: ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”
Koranen 4:103

Undantag från detta är den resande som får kombinera de två bönerna på dagen samt de två bönerna på kvällen. Bönen vid gryningen [fadjr] kan inte kombineras med någon annan bön.

Sinnesnärvaro i bönen:
Det är viktigt med sinnesnärvaro i bönen och att man fokuserar på vad man säger och gör när man utför den. I bönen står man framför sin Skapare och tillber Honom. Det är en plats av vördnad och underkastelse. Man ska undvika att tänka på annat eller vara distraherad av saker runt omkring. Detta kräver att man lär sig vad man säger i bönen och vad de olika momenten innebär.

Ju mer sinnesnärvaro man har i bönen, desto större belöning och ju mindre sinnesnärvaro, desto mindre belöning. Allah säger: ”Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne...”
Koranen 23:1–2

Koran & Sunnah

För att vi människor ska känna till meningen med våra liv så uppenbarade Allah skrifter som en vägledning, måttstock och ljus nedsända till Hans utvalda profeter som sedan har i uppdrag att sprida budskapet vidare till mänskligheten. Allah har sänt många profeter i mänsklighetens historia fram till Profeten Muhammed (Frid vare med honom) som är den sista profeten med den sista uppenbarelsen, nämligen den ädla Koranen.
Allah säger “Vi har sannerligen sänt ett sändebud till varje nation för att förkunna: “Dyrka Allah och håll er borta från falska gudar”. Koranen 16:36

Allah säger ”Muhammed är inte fader till någon av era män, men han är Allahs sändebud och den sista utav profeterna”. Koranen 33:40

Islams två huvudkällor är Koranen som är Allahs uppenbarade tal och dom profetiska haditherna som är Profeten Muhammeds (Frid vare med honom) liv återberättat.
Allah säger “I Allahs sändebud finner ni sannerligen ett gott föredöme”. Koranen 33:21
“Vi har inte sänt dig (Muhammed) förutom som en barmhärtighet till världen” Koranen 21:107.

“Säg (Muhammed): ”Om ni älskar Allah följ då mig så ska Allah älska er och förlåta er för era synder”. Koranen 3:31
“Han (Muhammed) talar inte utmed sina lustar och begär. Det är uppenbarelser uppenbarade till honom”. Koranen 53:3-4

Vad är då belöningen för den som tror på och praktiserar Islam? Islam beskriver detta liv som ett test. Den som tror på Islam, lyder sin Herre och hans Profet, kommer få allt det goda i detta liv och Allahs eviga paradis i nästa liv.

Allah säger: ”För de män och de kvinnor som har underkastat sig Allahs vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Allah i tankarna, för de har Allah i beredskap förlåtelse och en rik belöning”. Koranen 33:35