Monoteism

Om Allah

Allah är namnet på Gud på arabiska. I en arabisk bibel kommer det stå Allah där det på svenska står ”Gud”. Muslimerna tillber alltså ingen ”egen” gud eller liknande, utan det är vår Skapare och Herre som sände alla profeter och budbärare och som uppenbarade äldre tiders skrifter samt Koranen.

Tron på Allah omfattar fyra saker:

  1. Tron på Allahs existens. Bevisen för Allahs existens är många både i skapelsen och i texterna. Denna fantastiska, invecklade och vackra skapelse är ett av de största tecknen och bevisen på att vi har en Skapare. Likt fotspåren i snön tyder på att någon gått där, tyder alla tecknen i skapelsen på att vi utan tvekan har en Skapare. Allah säger:

”Inser inte [dessa människor] att Allah, som har skapat himlarna och jorden, har makt att skapa dem på nytt sådana de var?” [Koranen 17:99]

”Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna, Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något!” [Koranen 52:35–36]

  1. Tron på Allahs Herravälde. Detta innebär att Allah, vår Skapare, är den ende Herren utan medgudar eller medhjälpare. Herren är Den som besitter förmågan att skapa, som äger och har fullständig kontroll och makt över allt. Följaktligen finns det ingen skapare utom Allah, ingen Herre utom Allah och ingen som har fullständig och allomfattande kontroll förutom Allah.
  2. Tron på Allahs ensamrätt att dyrkas. Att all dyrkan endast hör till Allah. Detta är islams första pelare och trosbekännelsens första del. Detta är budskapet som Allahs sändebud kom med till sina folk. Allah säger:

”Er Gud är den Ende, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom, den Nåderike, den Barmhärtige.” [Koranen 2:163]

Och Han sade:

”Allah själv vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns någon värd dyrkan utom Honom, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen har rätt att dyrkas utom Honom, den Allsmäktige, den Vise.”
[Koranen 3:18]

  1. Tron på Allahs namn och egenskaper. Vilket innebär att bekräfta det Allah bekräftat om Sig själv i Sin bok, eller i Sitt sändebuds sunnah gällande Hans namn och egenskaper, på ett sätt som är passande för Honom; utan att förvränga dem, förneka dem, fråga om deras beskaffenhet eller likna dem med skapelsen.

Allah säger:

”Till Allah hör de vackraste namnen, åkalla Honom med dem, och lämna dem som förnekar (och förvränger) Hans namn, de kommer att ställas till svars för det de gör.” [Koranen 7:180]

Och:

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” [Koranen 42:11]